top of page
Stepney-Safeguarding

حفاظت

اولویت اول ما رفاه فرزند شما است و این یک الزام قانونی است که مسائل مربوط به حمایت از کودک به مقامات مربوطه گزارش شود.  اگر می‌خواهید درباره این روش بیشتر بدانید، لطفاً به خط‌مشی حفاظت از کودک ما در زیر مراجعه کنید یا اگر سؤال دیگری دارید، لطفاً با خانم C Ball، سرپرست تعیین‌شده حفاظتی ما، یا خانم A Matthews، دستیار حفاظتی ما صحبت کنید.

ایمن نگه داشتن کودکان در آموزش – قسمت 1 – سپتامبر 2021

سیاست حفاظتی و سیاست رویه

Stepney-SafeguardingLead

Miss J Atkinson

Designated Safeguarding Lead

Stepney-DeputySafeguardingLead

Mrs R Brocklebank 

Deputy Safeguarding Lead & SENCO

bottom of page