top of page
Stepney_PS_2022_thumbnails-147.JPG

سیاست های مدرسه

سیاست های دبستان ابتدایی

 

اسناد خط مشی تضمین می کنند که زندگی مدرسه توسط یک مجموعه قوانین روشن برای هر مناسبت اداره می شود. این تضمین می کند که یکپارچگی اقدامات و تصمیمات برای همه کودکان در محیط آموزشی ما وجود دارد. آنها به منظور بالا نگه داشتن استانداردها در وسعت رویدادهایی که می توانند اتفاق بیفتند خدمت می کنند و کارکنان را قادر می سازند تا به طور منظم از این دستورالعمل ها برای ارزیابی مجدد رویه ها بازدید کنند.

 

تمام خط‌مشی‌های مدرسه برای والدین و اعضای جامعه در دسترس است.

در زیر برخی از این سیاست ها آمده است که ممکن است برای شما مفید باشد:​​

bottom of page